OBCHODNÍ PODMÍNKY

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název firmy: VSM TEPLICE - Stanislav Med Adresa: Sobědružská 17/9, 417 12 Proboštov

IČ: 13943324 DIČ: CZ6012170846

Zapsán v živnostenském rejstříku - Magistrát města Teplice

Telefon: +420 417 563 603 Email: info@vsmteplice.cz

Kontaktní adresa: Sobědružská 17/9, 417 12 Proboštov

INFORMACE

Informace o službách a jejich cenách se stanoví individuálně:

Přijímané způsoby platby:

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VSM TEPLICE – Stanislav Med respektuje Vaše soukromí. Zpracování osobních údajů probíhá zásadně zákonným způsobem a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s novým Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známé jako GDPR). Ke zpracování osobních údajů máme vždy zákonný důvod. Společnost VSM TEPLICE – Stanislav Med je správcem.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Zavazujeme se k tomu, že od vás nebudeme požadovat větší rozsah údajů, než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.

TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme řadou způsobů při kontaktu s vámi prostřednictvím různých existujících kanálů.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, je možno rozdělit do následujících kategorií:

Je obecným pravidlem, že o vás nezpracováváme žádné speciální kategorie osobních údajů (speciální osobní údaje), pokud nám k tomu neposkytnete váš výslovný souhlas nebo pokud tak nemusíme učinit za účelem splnění platných předpisů.

COOKIES

Na našich webových stránkách a v aplikacích můžeme používat soubory cookie. Přečtěte si prosím více informací o používání souborů cookie v našich zásadách pro soubory cookie, které naleznete v zápatí každé webové stránky.

Účely zpracování údajů shromážděných prostřednictvím používání souborů cookie jsou následující:

JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY TŘETÍM OSOBÁM?

Předávání osobních údajů třetím osobám je nutné pro účely vyřízení Vaší objednávky, např. doručení přepravní službou. Splnění povinností a výkon dohodnutých služeb při uzavření smlouvy o dílo, např. servis vzduchotechnického zařízení.

Osobní údaje předáváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí objednané služby. K tomuto nakládání s osobními údaji jsme oprávněni bez vašeho souhlasu, neboť bychom v opačném případě nebyli schopni splnit smlouvu a vám požadovanou službu poskytnout. Vždy však jsme povinni zajistit, aby tyto třetí osoby dodržovaly veškeré povinnosti související s ochranou osobních údajů a vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu nevyužívaly za jiným účelem. Pokud není specifikace třetí osoby, které budou osobní údaje předány, uvedena v těchto zásadách, bude vám sdělena při objednání služby.

KDO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Přístup k vašim osobním údajům v naší společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zaměstnanci mají přístup pouze k těm osobním údajům, které potřebují pro dosažení plnění dohodnutých služeb, které jsou obsahem platných smluv.

Zaměstnanci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

VÁŠ SOUHLAS

Některé z našich činností při zpracovávání údajů budou založeny na vašem souhlasu. V takovém případě budete mít právo svůj souhlas kdykoliv zrušit.

Pokud zrušíte svůj souhlas, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud další zpracovávání a uchovávání není povoleno nebo vyžadováno v souladu s platnou legislativou v oblasti osobních údajů nebo jinými platnými zákony a předpisy a pouze v příslušné míře.

Upozorňujeme, že zrušení vašeho souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracovávání údajů před zrušením souhlasu. Dále je možné, že v důsledku zrušení vašeho souhlasu nemusíme být schopni uspokojit vaše požadavky nebo poskytovat naše služby.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Za účelem ochrany vašich osobních údajů společnost Danfoss provedla příslušná technická a organizační opatření pro zaručení příslušné úrovně zabezpečení odpovídající rizikům, která představuje zpracovávání údajů a povaha osobních údajů, jež mají být chráněny, při zohlednění nejnovějších technologií a nákladů na jejich realizaci.

VAŠE PRÁVA

Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, s výhradou určitých zákonných výjimek. Navíc můžete vznášet námitky vůči shromažďování a dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů. Rovněž máte právo na případnou opravu vašich osobních údajů. Můžete se rovněž rozhodnout, že nás požádáte o omezení zpracovávání údajů.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu +420 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

OSTATNÍ

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.

Kontakty
Po - Pá (07:30 - 16:00)
+420 602 403 832
+420 417 563 603
info@vsmteplice.cz
13943324
DIČ CZ6012170846
Číslo účtu 142144501 / 0100
Adresa Sobědružská 17/9
417 12 Proboštov
Stanislav Med
majitel
med@vsmteplice.cz
Radek Drdla
návrhy a realizace
+420 602 494 232
drdla@vsmteplice.cz
David Kopáňko
servisní technik
+420 602 470 294
servis@vsmteplice.cz
Copyright Stanislav Med 2019